Nhân Sự

NGÔ NGUYỄN HOÀNG PHONG

TỔNG GIÁM ĐỐC


PHẠM HOÀNG NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


ĐÀO MINH PHƯỚC

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ


TRẦN MINH HẢI

QUẢN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC


TRẦN THIỆN PHÚC

QUẢN LÝ KINH TẾ KHỐI ĐẤU THẦU


LÊ KIM PHỤNG

Sale Marketing