Nhân Sự

CHAIRMAN OF THE MEMBER’S COUNCIL
Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc
Trưởng Phòng Pháp Lý
Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc
Quản Lý Kinh Tế Khối Đấu Thầu
Kế Toán
Sale Marketing